Důležité informace před rozvodem

Ať už se rozhodnete pro rozvod sporný nebo nesporný, je zapotřebí vždy dodržet následující postup (nebojte se, celým procesem budete provedeni při využití služby):

  • Nejprve musí být soudem rozhodnuto ve věci nezletilých dětí (tj. dětí, kterým je méně než 18 let), které nenabyly plné svéprávnosti, jedná se o samostatné soudní řízení. Na příslušný soud je zapotřebí podat návrh na zahájení řízení ve věci péče soudu o nezletilé. Jakmile je rozsudek ve věci nezletilých dětí pravomocný (byl doručen oběma stranám a nelze proti němu již podat odvolání), pak je možné, aby došlo k samotnému rozvodu manželství.
  • Rozvodové řízení je samostatné soudní řízení, k jeho zahájení je zapotřebí podat na příslušný soud návrh na rozvod manželství. Řízení je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši Kč 2.000,–, platí se v kolcích. Soudní poplatek hradí navrhovatel (ten, kdo podává návrh na rozvod manželství; kolek se vylepí na návrh na rozvod manželství). Soudní poplatek není zahrnut v ceně služby.

Tato online služba zahrnuje celou rozvodovou agendu, a to v závislosti na tom, jaký typ a variantu rozvodu si vyberete.

Jednotlivé kroky služby

1. Vyplňte příslušný formulář

Nejprve si vyberete typ a variantu rozvodu, který odpovídá vaší situaci. Poté vyplníte příslušný formulář přes zabezpečné rozhraní a odešlete jej. K vyplněnému formuláři připojíte scan nebo foto svého občanského průkazu, sloužící k vaší identifikaci, scany rodných listů nezletilých dětí, pokud nějaké máte, a oddacího listu a odešlete (scany dokladů budou archivovány dle zákona o advokacii). Nic víc nepotřebujete. Online formulář pro rozvod vyplníte podle typu a variatny rozvodu za 10–20 minut.

2. Platba

Pokud splníte požadavky pro daný typ a variantu rozvodu, bude vám po zpracování tohoto formuláře zaslána zálohová faktura (ve výši ceny příslušné variatny a typu rozvodu) na vámi uvedený e-mail (obsahující mimo jiné údaje pro platbu – číslo bankovního účtu, VS). V opačném případě budete kontaktováni advokátem a domluvíte se na dalším postupu. Platbu provede jednoduchým převodem peněž na účet uvedený na faktuře. Cena této služby závisí na variantě a typu rozvodu. Cenu naleznete u daného formuláře pro rozvod. Uvedené ceny nezahrnují soudní poplatky (rozvodové řízení je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši Kč 2.000,–, hradí se v kolcích). Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. V tomto kroku máte samozřejmě právo od služby odstoupit a tím pádem také nic neplatit. Proč zasíláme zálohovou fakturu? Jediný rozdíl je v době platby služby. Požadujeme, abyste příslušnou částku uhradili před tím, než vám dodáme příslušné dokumenty. Po vaší platbě této zálohové faktury vám pošleme spolu s dokumenty také tzv. ostrou fakturu, ve které bude zúčtována zaplacená záloha. Tuto ostrou fakturu samozřejmě již znovu platit nebudete, služba je pokryta uhrazenou a zúčtovanou zálohou.

3. Podání

Po úhradě zálohové faktury vám na základě vámi zaslaných údajů vyhotovíme kompletní podklady pro rozvod (sporný či nesporný) a zašleme na vámi uvedený e-mail, včetně tzv. ostré faktury, v níž bude zúčtována zaplacená záloha. Dále vám samozřejmě zašleme průvodní dopis obsahující návod, jak máte dále postupovat (jak podat vyhotovené dokumenty na soud).

4. Soud

Nejprve musí být soudem rozhodnuto ve věci nezletilých dětí (tj. dětí, kterým je méně než 18 let), které nenabyly plné svéprávnosti, jedná se o samostatné soudní řízení. Na příslušný soud je zapotřebí podat návrh na zahájení řízení ve věci péče soudu o nezl. Následně vám soud zašle předvolání k jednání a dále usnesení, kterým bude ustanoven nezl. opatrovník pro toto řízení (příslušná městská část). Jedná se o zcela standardní postup. Musí proběhnout minimálně jedno ústní jednání, kterého se musíte oba dva s manželem zúčastnit. Následně soud vydá rozsudek, ten je doručován oběma stranám a opatrovníkovi. Jakmile je rozsudek ve věci nezletilých dětí pravomocný (byl doručen oběma stranám a nelze proti němu již podat odvolání), pak je možné, aby došlo k samotnému rozvodu manželství.

Rozvodové řízení je samostatné soudní řízení, k jeho zahájení je zapotřebí podat na příslušný soud návrh na rozvod manželství. Pokud u vás připadá v úvahu tzv. rozvod dohodou, pak se rozvodovému soudu předkládá i dohoda upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků. Řízení je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši Kč 2.000,–, platí se v kolcích. Soudní poplatek hradí navrhovatel (ten, kdo podává návrh na rozvod manželství; kolek se vylepí na návrh na rozvod manželství). Soudní poplatek není zahrnut v ceně služby. Následně vám soud zašle předvolání k jednání. Musí proběhnout minimálně jedno ústní jednání, kterého se musíte oba dva s manželem zúčastnit. Následně soud vydá rozsudek, ten je doručován oběma stranám. Jakmile je rozsudek o rozvodu manželství pravomocný (byl doručen oběma stranám a nelze proti němu již podat odvolání), pak jste rozvedeni.

Další důležité informace

Upozorňujeme, že pokud dojde k tzv. rozvodu dohodou, je rozvodovému soudu předkládána dohoda upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků. Poté, co proběhne tzv. rozvod dohodou, není možné již dělat jakékoliv dodatky k této dohodě upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků.

Pokud do SJM spadá nemovitá věc, pak musí být po rozvodu manželství dohodou podán návrh na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad spolu s dohodou upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků a spolu s rozsudkem o rozvodu manželství opatřeným doložkou právní moci. Poté, co proběhne tzv. rozvod dohodou, není možné již dělat jakékoliv dodatky k této dohodě upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků.

Proto v případě, že do vašeho SJM spadají i nějaké dluhy (zejména dluhy z hypotečních úvěrů atd.), doporučujeme zjistit si v příslušné bance, zda je vůbec reálné, aby dlužníkem z hypotečního úvěru byl jen jeden z vás, zda na to tzv. dosáhne. Stejně tak doporučujeme zjistit si podmínky banky, pro vyvázání jednoho z vás z hypotečního úvěru, požadavky banky týkající se obsahu dohody upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků.

Upozorňujeme, že vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely. Tzn., pokud se v dohodě upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu kterýkoliv z vás zaváže, že přebírá povinnost k doplatku dluhu, jedná se ujednání platné pouze mezi vámi dvěma. Pokud např. povinnost k doplatku dluhu z hypotečního úvěru vznikla vám oběma za doby trvání manželství, pak v případě, že v době po rozvodu manželství nebude ten z vás, komu tato povinnost připadla, dluh splácet, může jej banka vymáhat po kterémkoliv z vás. Následně je možné, aby je ten, kdo bance dluh hradil, vymáhal na základě uzavřené dohody upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu po povinném manželovi (tom, komu povinnost k doplatku dluhu pro dobu po rozvodu manželství připadla). Pokud banka bude souhlasit s tím, že nadále bude zavázaným z hypotečního úvěru již jen jeden z vás a bude provedena příslušná změna souvisejících dokumentů (úvěrové smlouvy atd.), pak by již od doby této změny měla banka vymáhat pohledávky jen po svém dlužníkovi.

Jsme tu pro vás i offline

Potřebujete zastupování u soudu?

Pokud ke svému rozvodu nevyužijete tuto online službu, pak doporučuji, abyste pro vyřízení celé agendy využili služeb advokáta. Ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, celá tato problematika skrývá mnohá úskalí. Prvním možným sporným bodem je, kdo z vás bude mít nezletilé děti ve své péči, jak vysoké výživné by měl povinný rodič hradit. Váš advokát s vámi probere všechny vaše možnosti, vysvětlí vám, na co nárok máte, případně nemáte. V případě nevyužití této online služby by schůzka s advokátem měla proběhnout předtím, než začnete podnikat nějaké právní kroky. V opačném případě se vám může snadno stát, že nevyužijete všech svých práv (např. možnost střídavé péče, atd.).

Advokátka Mgr. Iva Jelínková (roz. Pospíšilová) zastupuje své klienty již více než 10 let a má za sebou několik stovek úspěšně vyřešených sporů.

Kontaktovat advokáta