Nesporný rozvod

Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější variantu ukončení manželství, v rámci které je vyřešena celá agenda související s rozvodem: nezletilé děti, rozvod manželství a vypořádání majetku (společného jmění manželů).

Výhody nesporného rozvodu

  • rychlost řízení ve věci péče soudu o nezletilé, vše vyřešeno v rámci jednoho soudního jednání, rodiče nejsou oprávněni podat odvolání do výroku rozsudku, jímž byla dohoda rodičů schválena,
  • v rozvodovém řízení je vše vyřešeno v rámci jednoho krátkého jednání, odvolání proti rozsudku o rozvodu není přípustné,
  • v rozvodovém řízení soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství a manželství účastníků bez dalšího rozvede,
  • neprobíhá žádné soudní řízení o vypořádání společného jmění manželů (SJM). Rozvodovému soudu se předkládá dohoda upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků, je tedy vyřešeno i vypořádání majetku a nemusí probíhat další, samostatné řízení o vypořádání SJM.

Při rozvodu dohodou musíte splnit několik základních podmínek

  • jste schopni se dohodnout ohledně úpravy poměrů nezletilých dětí (mladších 18let), které nenabyly plné svéprávnosti, tj. jste schopni se dohodnout, kdo z vás bude mít nezletilé děti (pokud nějaké máte) pro dobu po rozvodu v péči s tím, že jste schopni se dohodnout i na výši výživného, které bude platit ta strana, která dítě v péči mít nebude (informace o výši výživného pro nezletilé děti) a soud vaši dohodu schválí,
  • ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok,
  • ke dni zahájení řízení o rozvod spolu déle než šest měsíců nežijete (manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce; intimně se nestýkáte),
  • k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel (tedy s rozvodem souhlasí i ten z vás, kdo nebude podávat návrh na rozvod manželství),
  • jste schopni se dohodnout na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu.

POZOR! Formuláře pro online rozvod dohodou (tzv. nesporný rozvod) nejsou určeny pro ty z vás, kteří mají ujednán smluvený režim spočívající v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu smlouvou o manželském majetkovém režimu sepsanou formou notářského zápisu nebo kteří uzavřeli smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění nebo kteří mají SJM zúženo nebo zrušeno rozhodnutím soudu nebo kteří mají soudním rozhodnutím stanoveno, jakým způsobem bude společné jmění spravováno. V takovém případě nás kontaktujte.

Sporný rozvod

Pokud nesplňujete uvedené podmínky k nespornému rozvodu, pak pro vás připadá v úvahu pouze tzv. sporný rozvod.

Informace ke spornému rozvodu

I v případě tzv. sporného rozvodu musí nejprve proběhnout řízení ve věci péče soudu o nezletilé a následně rozvodové řízení. V rozvodovém řízení soud zkoumá příčiny rozvratu manželství, v tomto řízení soud nemůže rozhodnout bez nařízení ústního jednání. Jeden z důležitých rozdílů spočívá v tom, že pokud ve vašem případě dojde k rozvodu bez dohody (tzv. spornému rozvodu), nebudete mít majetek (společné jmění manželů) vyřešen. Poté, co rozsudek o rozvodu manželství nabude právní moci (tj. bude doručen oběma stranám a nebude proti němu již možno podat odvolání), by mělo být vypořádáno společné jmění manželů – dohodou o vypořádání SJM (společného jmění manželů) nebo žalobou na vypořádání SJM, a to ve lhůtě 3 let ode dne, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabude právní moci.